Ogólne Warunki Sprzedaży

 

Ogólne Warunki Sprzedaży
towarów produkcji firmy ELLAB A/S
przez firmę PPH Komender

 Przyjęcie oferty firmy PPH Komender (zwanej dalej Sprzedającym) skutkuje automatyczną akceptacją przez Kupującego poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które stanowią zawsze nieodłączną część każdej transakcji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zaakceptowanej przez Strony. Sprzedający dostarczy towary i usługi, wyłącznie na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

 1. Oferta i zamówienie

Każde zamówienie musi zostać złożone i potwierdzone w formie pisemnej. Żadne zamówienie nie zostanie zrealizowane, jeżeli nie będzie potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego. Ustnie uzgodnione zmiany zamówień muszą być potwierdzone na piśmie dla zachowania ważności.

 1. Zakres transakcji

Oferty i zamówienia obejmują tylko taki sprzęt, produkty, akcesoria i prace, jakie zostały w nich określone.

 1. Rysunki itp.:

Wszystkie ilustracje, rysunki, specyfikacje, instrukcje itp. dostarczone przez Sprzedającego zostaną wykorzystane przez Kupującego wyłącznie do celu określonego w zamówieniu i nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej. Informacje podane we wspomnianej dokumentacji, a także w ofertach, katalogach lub innych materiałach reklamowych będą traktowane wyłącznie, jako wskazówki, i nie będą wiążące, chyba, że zostanie to stwierdzone na piśmie.

 1. Specyfikacja

Sprzedający zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do dokonywania modyfikacji projektu
i specyfikacji zakupionych towarów, pod warunkiem, że modyfikacje nie powodują istotnego ograniczenia możliwości Kupujący wykorzystania zakupionego towaru zgodnie z zamówieniem.

 1. Wydajność

Sprzedający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za niemożność osiągnięcia jakichkolwiek przytoczonych wartości wydajności, o ile nie zostaną one wyraźnie zagwarantowane na piśmie, z zastrzeżeniem wszelkich tolerancji określonych lub uzgodnionych przez Sprzedającego.

 1. Ceny, podatki i opłaty

O ile nie zaznaczono inaczej w ofercie, podane ceny są cenami obowiązującymi ex works ważnymi przez trzydzieści (30) dni od daty oferty. Cena jest jednak uwarunkowana tym, że towary mogą zostać dostarczone nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia oferty. Od ceny za zakupione towary i usługi, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT, jak również wszelkich podatków, opłat lub ceł, które są lub mogą zostać później nałożone na zakupiony sprzęt.

 1. Warunki płatności

W przypadku, gdy kwota należna z tytułu sprzedaży nie zostanie otrzymana przez Sprzedającego
w wymaganym terminie, zastrzega on sobie prawo do:

 • Obciążenia Kupującego odsetkami w wysokości 1,5% za każdy miesiąc, w którym kwota ta pozostaje niezapłacona.
 • Zawiadomienie Kupującego w formie pisemnej o zawieszeniu realizacji zamówienia oraz
 • W przypadku braku uregulowania należności, anulowanie zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Po uruchomieniu urządzenia ewentualne wady dostawy nie uprawniają Kupującego do opóźnienia płatności. Ewentualne usterki zostaną poprawione zgodnie z punktami 12 i 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i dostawy sprzętu, produktów, usług i wsparcia w przypadku nieuiszczenia należnych kwot.

 1. Prawa własności

Prawo własności do sprzętu nie przechodzi na Kupującego do czasu otrzymania przez Sprzedającego całkowitej zapłaty za sprzęt. Ryzyko utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia.
W odniesieniu do oprogramowania sprzętowego, oprogramowania zorientowanego na użytkownika, pakietów oprogramowania i narzędzi, Kupujący nabywa prawo własności wyłącznie do nośnika zawierającego oprogramowanie i prawo do używania oprogramowania. Prawa autorskie nie są przenoszone.

 1. Utrata lub uszkodzenie w transporcie

Gdy podana cena obejmuje kwotę dostawy (kurierem Sprzedającego) Sprzedający dokona naprawy lub, według jego uznania, wymieni bezpłatnie, towary zagubione lub uszkodzone w transporcie, pod warunkiem, że otrzyma pisemne powiadomienie o takiej utracie lub uszkodzeniu w czasie, który umożliwi Sprzedającemu spełnienie warunków przewoźnika dla reklamacji przewozu, związanych z utratą lub uszkodzeniem towaru podczas transportu. Gdy podana cena nie obejmuje dostawy kurierem Sprzedającego, dostawa jest realizowana na koszt i ryzyko Kupującego.

 1. Dostawa

Czas dostawy będzie liczony od dnia, w którym Kupujący i Sprzedający uzgodnili wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące towarów, łącznie z treścią oferty, specyfikacją sprzętu oraz jeżeli była przewidziana zaliczka, od dnia, kiedy została ona otrzymana przez Sprzedającego. Podany czas wysyłki lub dostawy jest szacunkowy, oblicza się go w zależności od tego, która z powyższych dat przypada później, tj. w szczególności od dnia otrzymania przez Kupującego pisemnego zamówienia lub wszystkich niezbędnych informacji i specyfikacji, które umożliwią Sprzedającemu wykonanie pracy. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonać wysyłki zgodnie z szacowaną datą, ale nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za brak dotrzymania terminu. Termin wysyłki może zostać wydłużony, jeżeli Kupujący nie złoży np. wymaganych zaleceń, co do specyfikacji zamawianego sprzętu.

Termin wysyłki lub dostawy zostaje przedłużony o adekwatny okres, jeżeli opóźnienie w wysyłce lub dostawie spowodowane jest przez zalecenia lub brak zaleceń od Kupującego lub jakiejkolwiek przyczyny poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego, włącznie z wojną, sporem pracowniczym
i wszelkimi innymi działaniami siły wyższej, w tym opóźnieniami dostawców Sprzedającego. Ewentualne opóźnienie dostawy nie uprawnia Kupującego do anulowania zamówienia lub do odmowy przyjęcia zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z zaległych płatności lub odmowy przyjęcia zamówionego towaru.

 1. Instalacja

Jeżeli transakcja przewiduje instalację urządzeń przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany zapewnić, jeśli będzie to konieczne, aby pomieszczenia lub obszar, w którym urządzenie ma być zainstalowane, były rozmieszczone w sposób odpowiedni dla instalacji, która ma być wykonana zgodnie z instrukcją instalacji Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany zapewnić niezbędną siłę roboczą, wystarczającą sieć zasilającą, instalacje elektryczne, kompletne okablowanie, wystarczające połączenia uziemienia i, jeśli to konieczne, odpowiednie produkty do celów testowych. Technicy Sprzedającego muszą mieć swobodny dostęp do miejsca instalacji i być w stanie wykonywać swoją pracę bez utrudniania lub opóźniania przez innych. Kupujący zorganizuje, zapewni, dostarczy i opłaci wszelkie niezbędne pozwolenia od władz publicznych lub innych, wymagane do instalacji.

 1. Uruchomienie i testowanie sprzętu oraz oprogramowania

Po instalacji sprzętu i związanego z nim oprogramowania, należy się spodziewać okresu „docierania” – testu. Ten okres to zwykle 3 miesiące od daty zakończenia instalacji. Na Kupującym spoczywa obowiązek przetestowania całego systemu, wykrycie możliwych defektów oprogramowania i zgłaszanie Sprzedającemu takich usterek, z kolei Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby usterki poprawić. Takie ewentualne defekty oprogramowania lub jednostki systemowej nie uprawniają Kupującego do wstrzymania płatności. Po zakończeniu okresu „docierania” i testowania dopuszczone są korekty możliwych defektów. Modyfikacje odbiegające od oryginalnych specyfikacji będą naliczane oddzielnie według stawek obowiązujących w czasie ich wykonania. Po 3 miesiącach od daty zakończenia instalacji, jeżeli Sprzedający nie otrzyma pisemnego zawiadomienia od Kupującego, ze szczegółowym opisem ewentualnego defektu sprzętu lub systemu, które należy poprawić – okres próbny uważa się za zakończony.

 1. Wady sprzętu po dostarczeniu

Sprzedający dołoży starań, aby naprawić lub wymienić wadliwy sprzęt, w przypadku problemów, które pojawią się w urządzeniu w okresie dwunastu (12) miesięcy prawidłowego użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta, od daty wystawienia faktury, i które wynikają wyłącznie z wadliwej konstrukcji, materiałów lub wykonania, pod warunkiem, że wadliwe części zostały zwrócone do siedziby Sprzedającego, jeśli będzie on tego wymagać. Ryzyko i koszt zwrotu takich części oraz ryzyko i koszt dostarczenia naprawionych lub nowych części ponosi Kupujący.

Odpowiedzialność Kupującego wynikająca z niniejszego punktu, nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie itp..

Punkt 13 zastępuje jakąkolwiek gwarancję lub warunki wynikające z przepisów prawa, co do jakości oraz przeznaczenia sprzętu.

Okres gwarancji na części lub wyposażenie wymienione w ramach gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty wystawienia oryginalnej faktury sprzedaży na części lub wyposażenie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku: niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej lub niewystarczającej konserwacji przez Kupującego, użycia lub podłączenie maszyn, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonego przez Kupującego, ingerencji technicznej w sprzęt dokonanej przez innych niż serwis Sprzedającego, korzystania z urządzenia poza jego zastosowaniem lub specyfikacją lub w związku z uszkodzeniami mechanicznymi, przeciążeniem, pożarem, upadkiem, przeciążeniami sieciowymi, wyładowaniami atmosferycznymi itp.

 1. Odpowiedzialność

Sprzedający jest odpowiedzialny jedynie za wydajność dostarczonych towarów, które są wystarczające i/lub odpowiednie dla celów Kupującego, pod warunkiem, że Kupujący dostarczył Sprzedającemu pełne i dokładne informacje, na piśmie, o wymaganiach Kupującego w tym zakresie i warunki,
w których urządzenie ma je spełniać. Sprzedający w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty w produkcji, utratę zysków lub jakiekolwiek inne straty. Sprzedający utrzymuje właściwy poziom ubezpieczenia ogólnego i odpowiedzialności cywilnej. Kupujący jest jednak odpowiedzialny za ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie Kupującego. Sprzedający może ponieść odpowiedzialność tylko za obrażenia ciała i szkody materialne spowodowane jednoznacznym błędem lub zaniedbaniem Sprzedającego, lub jego pracowników. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli sprzęt dostarczony w ramach niniejszej transakcji został zmieniony lub zmodyfikowany w jakimkolwiek kształcie przez Kupującego, jego pracowników lub jakąkolwiek stronę trzecią. W przypadku, gdy sprzęt zakupiony
w ramach niniejszej umowy bezpośrednio powoduje fizyczne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia, z powodu wady sprzętu, Kupujący ponosi za to odpowiedzialność, pod warunkiem, że zostanie ona nałożona przez sąd. Całkowita odpowiedzialność za obrażenia ciała i szkody materialne jest równa poniesionym szkodom lub stratom, ale nie przekracza 100 000 PLN. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek stronę trzecią, powstałe w związku z niniejszą umową, bez uszczerbku dla ogólności powyższego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę kontraktów lub zysków lub jakichkolwiek innych strat, które wynikają z nieprawidłowego pomiaru, zapisu lub przetwarzania danych i/lub braku działania któregokolwiek ze sprzętu będącego częścią transakcji.

 1. Patenty

W przypadku, gdy właściciel patentu, prawa autorskiego lub wzoru przemysłowego, obowiązującego w kraju, w którym miało miejsce dostarczenie sprzętu Kupującemu, wystawia roszczenie przeciwko Kupującemu z tytułu dostarczonych przez Sprzedającego towarów, które może naruszać patent, prawo autorskie lub wzór przemysłowy, o którym mowa, poniżej obowiązują następujące zapisy: Sprzedający odpowiada lub stara się negocjować w celu zaspokojenia roszczenia, pod warunkiem, że Kupujący przekazał Sprzedającemu pisemne zawiadomienie w najszybszym możliwym terminie, zezwalając Sprzedającemu na prowadzenie na jego koszt wszelkich sporów, i na wszystkie negocjacje w celu zaspokojenia roszczenia. W przypadku dostarczonych przez Sprzedającego towarów naruszających patent, prawo autorskie lub wzór przemysłowy, uniemożliwiające dalsze korzystanie z towarów przez Kupującego lub rozstrzygnięto roszczenie z właścicielem, Sprzedający na własny koszt zdecyduje się zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

a) Zabezpieczenie ciągłego użytkowania towarów przez Kupującego w niezmienionym stanie
b) Wymiana towarów na takie, które nie naruszają praw autorskich
c) Zmodyfikowanie towarów tak, aby stały się towarami, które nie naruszają praw autorskich
d) Odbiór towaru i zwrot ceny zakupu po jego zamortyzowanej wartości w momencie odbioru towaru, przy czym amortyzacja ta odbywa się w równych ratach za każdy rok użycia towarów określonych przez Sprzedającego.

Sprzedający jest odpowiedzialny tylko pod warunkiem, że naruszenie jest spowodowane wyłącznie towarami produkcji ELLAB A/S. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli takie naruszenie jest wynikiem postępowania zgodnie z projektem lub instrukcją dostarczoną lub wydaną przez Kupującego lub użycie takiego artykułu lub materiałów w sposób lub do celu lub w obcym kraju, nieokreślonym lub nieujawnionym Sprzedającemu, lub jakiekolwiek naruszenie, które wynika z użycia takiego artykułu lub materiału w połączeniu z jakimkolwiek innym artykułem lub materiałem niedostarczonym przez Sprzedającego. Powyższe warunki stanowią całkowitą odpowiedzialność Sprzedającego wynikającą z roszczeń związanych z naruszeniem patentów, praw autorskich i wzorów przemysłowych.

 1. Kopiowanie oprogramowania / użytkowania oprogramowania

Całe oprogramowanie i związana z nim dokumentacja są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane w żadnym celu.

 

 1. Prawo do użytkowania

W przypadku produktów (oprogramowania), dla których przenoszone jest prawo do użytkowania, uzgodniono, że sformułowanie „sprzedawaj” i „kupuj” lub podobne sformułowanie lub jego pochodne oznacza „przekaż prawo do używania” i „zaakceptuj prawo do użytkowania”. „Sprzedający”
i „Kupujący” lub podobne sformułowania lub ich pochodne oznaczają „podmiot przekazujący”
i „odbiorcę” prawa do użytkowania.

 1. Eksport

Jeżeli Kupujący lub którykolwiek z klientów Kupującego zamierza wyeksportować towary będące przedmiotem niniejszej umowy, Kupujący musi uzyskać zgodę Sprzedającego na piśmie, po powiadomieniu Sprzedającego na piśmie, do jakiego kraju jest planowany eksport. Jeżeli eksport odbywa się bez pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący może ponieść odpowiedzialność
w związku z towarami, łącznie z Odpowiedzialnością za Produkt. Sprzedający nie może zostać zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Kupującego lub któregokolwiek
z klientów Kupującego lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w wyniku eksportu przez Kupującego lub jego klientów towarów będących przedmiotem niniejszej umowy. Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń eksportowych lub licencji od właściwych władz, jeśli Kupujący zamierza wyeksportować towary produkcji firmy ELLAB A/S będące częścią niniejszej umowy do dowolnego kraju, dla którego wymagane jest takie zezwolenie lub licencja.

 1. Odsprzedaż

Kupujący oświadcza, że jego wielokrotne lub cykliczne zakupy towarów produkcji ELLAB A/S, przeznaczonych do odsprzedaży, nie skutkują upoważnieniem Kupującego do twierdzenia, że jest dealerem, wyłącznym sprzedawcą, agentem, dystrybutorem lub podobnym podmiotem firmy ELLAB A/S. Kupujący oświadcza, że nie posiada takiego statusu, ani w przypadku nazwy, firmy i adresu Kupującego umieszczonego w reklamach, czasopismach branżowych lub podobnych, jak w przypadku połączeń handlowych z firmą ELLAB A/S lub podobnych. Kupujący oświadcza, że zna i wyraża na to zgodę, oraz rozumie fakt, że status sprzedawcy, wyłącznego dealera, agenta, dystrybutora lub podobnego, z powiązanymi prawami i obowiązkami dla stron, istnieje tylko pod warunkiem, że Kupujący i firma ELLAB A/S zawarliby umowę o wyłącznej dystrybucji, podpisując z firmą ELLAB A/S standardowy formularz umowy dystrybucyjnej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy i wymiany z każdym Kupującym, który kupuje lub kupował towary ELLAB A/S w celu odsprzedaży, bez wypowiedzenia i bez zapłaty odszkodowania, wynagrodzenia szkody lub tym podobnych, niezależnie od długości relacji handlowej lub wielkości transakcji. Sprzedający nie może zostać zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub wynagrodzenia szkód Kupującemu, który kupuje lub kupował towary ELLAB A/S w celu ich odsprzedaży w wyniku rozwiązania umowy
o współpracy i handlu, jak opisano powyżej.

 1. Anulowanie zamówienia

Anulowanie lub zawieszenie zamówienia lub transakcji, w całości lub w części, nie jest możliwe bez pisemnej zgody Sprzedającego.

 1. Dodatkowy koszt

Jeżeli Sprzedający poniesie dodatkowe koszty z powodu zmiany lub zawieszenia współpracy w wyniku zaleceń lub braku zaleceń, opóźnień, nadgodzin, nietypowych godzin, błędów lub pracy, za które nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zostanie obciążony uzasadnioną kwotą w odniesieniu do takich dodatkowych kosztów, jak również kosztów poniesionych przez zatrzymanie któregokolwiek
z pracowników Sprzedającego w miejscu instalacji po jej zakończeniu.

 1. Obowiązujące prawo

Powyższe warunki sprzedaży zawsze stanowią nieodłączną część każdej transakcji lub oferty, którą Sprzedający zaakceptował, i która w każdym względzie i w dowolnym celu będzie podlegać interpretacji zgodnie z polskim prawem. Wszelkie spory lub roszczenia mogące wyniknąć z transakcji
z zastosowaniem niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby PPH Komender. Współpraca w ramach transakcji, o ile jest to uzasadnione z praktycznego punktu widzenia, będzie kontynuowana podczas postępowania sądowego, a żadne płatności, które są wymagalne, nie zostaną wstrzymane z powodu takiego postępowania.