CGM pytania i odpowiedzi

URZĄDZENIE DO BADANIA MIĘSNOŚCI CGM

* aparat optyczno-igłowy

* dokładny – błąd pomiaru tylko 2,38%

* pomiar między 3 i 4 żebrem

* najszybszy półautomatyczny aparat w Polsce

* co najmniej 1000 szt. / godz.

* najpowszechniej stosowany aparat w Polsce (ponad 150 instalacji)

* pamięć ponad 5.000 wyników w samym aparacie

* kompatybilne z przenośnym terminalem wagowym PSION

* pamięć 30.000 wyników w terminalu,

* wydruki, podsumowania bezpośrednio z terminala

W związku z pojawiającymi się na rynku nieścisłymi informacjami na temat urządzeń do klasyfikacji poniżej przedstawiamy kilka powszechnie zadawanych pytań i odnośne wyjaśnienia.

Czym wyróżnia się CGM?

Jakie błędy popełniają inne aparaty?

Czego wymagają inne aparaty?

Jak ubojnie skorzystały na naszej ofercie?

Czym wyróżnia się CGM?

Umocowany na suwaku przezroczysty, elastyczny szablon powala wskazać precyzyjnie miejsce wykonania nakłucia oraz zapewnia powtarzalność i porównywalność pomiarów. Jest to szczególnie istotne w przypadku półtusz nieprawidłowo przeciętych. Miejsce pomiaru powinno (zgodnie zapisami Decyzji UE) znaleźć się 6 cm od linii środkowej tuszy (a nie linii przecięcia). W przypadku, kiedy linia środkowa nie jest zgodna z wykonanym cięciem klasyfikator ma możliwość przyłożenia krawędzi szablonu w miejscu gdzie powinna znajdować się ta linia i dokonania prawidłowego pomiaru.

Umocowana na stałe, metalowa prowadnica stosowana w niektórych urządzeniach praktycznie uniemożliwia wykonanie prawidłowego pomiaru półtuszy w przypadku kiedy linia przecięcia znajduje się dalej od punktu pomiaru, niż linia środkowa tuszy. Metalowa prowadnica wymusi wówczas pomiar bliżej linii środkowej tuszy, niezgodny z Decyzją UE i całkowicie błędny. Natomiast brak prowadnicy lub szablonu (występujący w niektórych wersjach urządzeń) utrudnia lub wręcz uniemożliwia klasyfikatorowi wyznaczenie prawidłowego punktu pomiarowego.

Dodatkową zaletą szablonu stosowanego w urządzeniu CGM jest jego elastyczność. Nie wywiera on żadnego nacisku na półtuszę, tak jak szablony sztywne czy metalowe prowadnice i nie deformuje jej. Nawet najdokładniejsze urządzenia pomiarowe, jeżeli wywiera wpływ na mierzony obiekt, powoduje tym samym zafałszowanie wyników. Nacisk suwaka pomiarowego CGM na tuszę jest kontrolowany komputerowo i ma stałą wartość podczas dokonywania pomiaru, bez względu na siłę przykładaną przez klasyfikatora.
Żaden inny przyrząd nie ma tej cechy!

Sonda optyczna mierzy grubość tłuszczu, grubość schabu i grubość tkanki międzyżebrowej. Pomiar grubości przestrzeni międzyżebrowej pozwala lepiej wyznaczyć grubość tłuszczu i schabu, eliminuje to błędy grube dla tusz o jasnym mięsie lub z przerostami słoniny.
Żaden inny przyrząd nie ma tej cechy!

Pomiar grubości mięśnia, tłuszczu i tkanki międzyżebrowej odbywa się na podstawie różnic ich zdolności odbijania fal w bliskiej podczerwieni (a nie jasności w świetle widzialnym, na przykład zielonym, jak w innych urządzeniach). Niewidoczne dla oka ludzkiego różnice pozwalają dokonać pomiaru także w przypadku bardzo „jasnego” mięśnia i „ciemnej” słoniny. Jeżeli jednak, w wyniku złego traktowania (uderzeń) zwierząt w słoninie występują wybroczyny krwawe, to w tej wyjątkowej sytuacji dodatkowo do rozpoznania granicy między słoniną a mięśniem wykorzystuje się błonę omięsną. W bliskiej podczerwieni błona ta (o grubości ułamków milimetra) jest zawsze jaśniejsza od otaczających tkanek. Jest to procedura pomocnicza, a nie podstawowa. Możliwa jest ona dzięki niezwykle wysokiej rozdzielczości sondy CGM, wynoszącej 0,025 mm.
Żaden inny przyrząd nie ma tej cechy!

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w dokonywanym pomiarze, aparat CGM alarmuje klasyfikatora i wymaga jego decyzji co do dalszego postępowania. Wszystkie występujące problemy oraz decyzje klasyfikatorów są rejestrowane w urządzeniu i przesyłane do systemu. Pozwala to po zakończeniu uboju na analizę jakości pracy klasyfikatora i aparatu, bez konieczności ciągłego, osobistego nadzoru.
Żaden inny przyrząd nie ma tej cechy!

Do tego terminala można bezpośrednio przyłączyć elektroniczną wagę kolejkową. CGM z terminalem PSION stanowi wtedy niezależny i kompletny system wagowo-rozliczeniowy. Wydruk protokołu klasyfikacji można wykonać bezpośrednio z terminala w biurze, po zakończeniu uboju na dostarczanej z systemem drukarce. W terminalu zainstalowany został program komputerowy do drukowania wyników klasyfikacji i rozliczania dostawców, a także zestawień z ostatnich tygodni, miesięcy czy lat. Nie jest potrzebny do tego celu żaden dodatkowy komputer, żadne przesyłanie danych, ani żaden dodatkowy program. Ogranicza to do minimum koszty wprowadzenia systemu klasyfikacji w małych zakładach oraz codzienny nakład pracy na rozliczenie z dostawcami
Żaden inny zestaw nie ma tej cechy!

Jakie błędy mogą popełniać inne aparaty?

Powszechnie wiadomo, że aparaty ultradźwiękowe mogą źle oszacować grubość słoniny, jeśli występuje tzw. split. W tej sytuacji występują tzw. „błędy grube”, zwane także „obserwacjami odstającymi” (outliers). Potwierdziły to badania Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w ramach projektu PHARE.

Inny aparat wyznacza grubość słoniny na podstawie różnicy w jasności słoniny i mięśni w świetle widzialnym (np. zielonym), bez uwzględnienia położenia omięsnej. Jeżeli, w wyniku złego traktowania (uderzeń) zwierząt w słoninie występują wybroczyny krwawe, wówczas barwa mięsa zestresowanego zwierzęcia (jasna) nie różni się prawie wcale od barwy przekrwionej słoniny (ciemna). W takiej sytuacji inne urządzenia optyczno-igłowe (bez uwzględnienia omięsnej) nie są w stanie rozróżnić tych tkanek i dokonują szacowania, a nie pomiaru ich grubości. Powoduje to wystąpienie błędów grubych, mogących drastycznie zawyżyć mięsność badanej tuszy.

Zapytajcie Państwo konkurencję :

1. Jaką grubość słoniny pokaże aparat, jeśli wystąpi „jasny” mięsień i „ciemna” słonina ?

2. Jaką grubość słoniny pokaże aparat , jeśli wystąpi tzw. split ?

3. Jak wtedy oszacuje mięsność ?

Aparat CGM nie określa grubości słoniny jedynie na podstawie różnicy w jasności słoniny i mięśni, ale także na podstawie położenia omięsnej i dlatego nie popełnia rażących błędów w ocenie grubości słoniny. Potwierdziły to badania Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w ramach projektu PHARE, gdzie CGM, jako jedyne urządzenie nie wykazał żadnych tzw. „obserwacji odstających”.

Czego dodatkowo mogą wymagać inne aparaty?

Upewnijcie się Państwo, czy oferta konkurencji jest kompletna.

Czy coś nie pozostało przemilczane?

1. Aparaty ultradźwiękowe wymagają dodatkowo instalowania specjalnej znakownicy do zaznaczania miejsca wykonania pomiaru mięsności. Znakowanie miejsca pomiaru jest wymagane Decyzją UE i kontrolerzy IJHAR-Su będą sprawdzać miejsce wykonania pomiaru i jakość znakowania. Dodatkowa znakownica zwiększa masę urządzenia i zmienia jego wyważenie, powodując zwiększony wysiłek fizyczny ze strony klasyfikatora i jego przedwczesne zmęczenie. Dodatkowa znakownica – to dodatkowe koszty: początkowe – zakupu przystawki, i eksploatacyjne – zakupu tuszu.

Zapytajcie Państwo, jaka jest trwałość przystawki znakującej?

Zapytajcie Państwo o zużycie tuszu i jego koszt?

2. Aparaty ultradźwiękowe wymagają, aby mierzona tusza była wilgotna. Wymaga to dodatkowego natryskiwania tuszy. Nawilżanie tuszy przed pomiarem i ważeniem powoduje podniesienie jej masy, choćby tylko o kilkadziesiąt dekagramów. Jeżeli przemnożymy tę wartość przez liczbę ważonych półtusz, to otrzymamy w skali dnia, tygodnia czy miesiąca znaczącą różnicę w stosunku do rzeczywistej masy tusz.

Zapytajcie Państwo, czy nie trzeba będzie nawilżać tuszy przed każdym pomiarem?

Zapytajcie Państwo, czy nie będzie potrzebne dodatkowe urządzenia natryskowe, (np. kolidujące ze znakownicą)?

3. Aparaty konkurencji mogą wymagać zakupu systemu wagowego. Bez niego aparat może w ogóle nie pracować. Aparat CGM może być dostarczony wraz z przenośnym terminalem wagowym PSION bez żadnych dodatkowych kosztów, tworząc samodzielny system klasyfikacyjny.

Zapytajcie Państwo ile kosztuje system wagowy?

4. Aparaty konkurencji to urządzenia prototypowe, stosowane w niewielkiej ilości, lub nie stosowane dotychczas w ogóle w normalnych warunkach produkcyjnych. Stosowane w niektórych z nich długie elementy optyczne mogą pękać, rozszczelnić się, lub ulegać zarysowaniu. Urządzenia CGM stosowane jest w Europie i na Świecie od ponad 20 lat w ilości przekraczającej 1200 szt., w tym ponad 180 szt. w Polsce. Niektóre z urządzeń we Francji wykonały ponad 8.000.000 (osiem milionów) pomiarów i nadal działają sprawnie.

Zapytajcie Państwo, jaka jest trwałość i niezawodność poszczególnych elementów i całego urządzenia?

Zapytajcie Państwo, ile urządzeń danego typu pracuje już na Świecie i w Polsce i poproście o adresy referencyjne?

Zapytajcie Państwo dotychczasowych użytkowników o ich doświadczenia z niezawodnością urządzeń i jakością serwisu?

5. Serwis oferowany dla urządzenia CGM znany jest ze swojej szybkości działania i skuteczności, przy zachowaniu przystępnej ceny. Gwarancja oferowana na urządzenie CGM obejmuje naprawę w siedzibie użytkownika bez żadnych dodatkowych kosztów oraz bez konieczności podpisywania jakichkolwiek dodatkowych umów serwisowych.

Zapytajcie Państwo, jakie są warunki napraw gwarancyjnych?

Zapytajcie Państwo, jaka jest cena i czas reakcji (skutecznej) serwisu pogwarancyjnego?

Co już podarowaliśmy każdej ubojni?

Prezent w postaci nawet 6.000 Euro.

Nasze wejście na rynek spowodowało gwałtowną obniżkę cen aparatów konkurencji. Jeszcze niedawno konkurencja oferowała aparaty po 18.000 do 22.000 Euro. Od początku nasza oferta na urządzenie CGM (w wersji bez klawiatury) wynosiła 16.000 Euro, a więc nawet 6.000 Euro mniej.